Projekt RPO w Hostelu Wspólnota

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Projekt RPO w naszym Hostelu

ZDJĘCIA PROJEKTU.

W ramach trwałości projektu „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” według umowy Nr RPSW.09.02.03-26-0016/18-00 Hostel „Wspólnota” posiada 10 miejsc terapeutycznych w okresie od 25.10.2021 r. do 25.10.2023 r.   

Chętnych zapraszamy do kontaktu 15 865 07 38, 784 583 558.

Rozpoczynamy IV nabór do Projektu pt. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa”, który będzie trwał do końca lutego 2021r. Czas trwania terapii od 02.03.2021r. do 31.08.2021r.

Rozpoczynamy III nabór do Projektu pt. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa”, który będzie trwał do końca sierpnia 2020r. Czas trwania terapii od 31.08.2020r. do 01.03.2021r.

Rozpoczynamy II nabór do Projektu pt. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa”, który będzie trwał do końca lutego 2020r. Czas trwania terapii od 02.03.2020r. do 30.08.2020r.

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu w Połańcu realizuje projekt pt. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” według umowy Nr RPSW.09.02.03-26-0016/18-00 z dnia 09.07.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla minimum 40 osób (8K/32M) uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych poprzez objęcie tych osób specjalistyczną terapią oraz stworzenie 10 nowych miejsc terapeutycznych w budynku naszego hostelu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2021 r.

W ramach projektu:

– przeprowadzimy prace adaptacyjne mające na celu utworzenie 10 miejsc terapeutycznych,  w tym miejsce dla osoby z niepełnosprawnościami;

– obejmiemy wsparciem terapeutycznym min. 40 osób (8K/32M), w tym 4 osoby z niepełno sprawnościami.

Powyższe działania przyczynią się do wzrostu dostępności usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu wynosi: 759 763,58 PLN, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 645 799,04 PLN.

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Proszę, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie  pobierz formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu oraz podpisaniu wyślij lub przywieź osobiście pod adres:

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”

28-230 Połaniec

11-go Listopada 15

woj. świętokrzyskie

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 15 865 07 38, 784 583 558.

Ulotka promująca projekt.

Terminy naborów:

I nabór – lipiec – sierpień 2019 r. – ZAKOŃCZONY

II nabór – styczeń – luty 2020 r. – ZAKOŃCZONY

III nabór – lipiec – sierpień 2020r. – ZAKOŃCZONY

IV nabór – styczeń – luty 2021 r. – ZAKOŃCZONY

 

 

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zaprasza do składania ofert na realizację zadania pt.: „Sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. Zakupy będą realizowane bezpośrednio w placówce handlowej (sklepie) Wykonawcy przez uczestników projektu codziennie lub co kilka dni, w zależności od kupowanego asortymentu. Z zakupionych produktów żywnościowych podopieczni Hostelu będą przygotowywali dla siebie posiłki (śniadanie, obiad i kolację). Realizacja zakupów przez imiennie upoważnione osoby będzie monitorowana przez pracowników Hostelu. Płatności będą realizowane bezgotówkowo raz w miesiącu na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę na podstawie wystawianych na bieżąco w ciągu miesiąca dokumentów „WZ” lub paragonów przelewowych.
Ponieważ zakupy będą realizowane w miarę bieżących potrzeb, Zamawiający gwarantuje zakup 70% artykułów spożywczych w poszczególnych asortymentach miesięcznie oraz w skali roku. Zaoferowana przez wykonawcę cena miesięczna za poszczególny asortyment oraz łączna cena miesięczna nie powinna przekraczać ceny określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz w Formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku zmniejszenia skali zamówienia w danym miesiącu o jakiś procent zamówienia w poszczególnych asortymentach, o ten sam procent zostało zwiększone zamówienie w następnym miesiącu w danych asortymentach.

W związku z powyższym w Bazie Konkurencyjności zostało umieszczone ogłoszenie dotyczące zamówienia na „Sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu. pod nr 22422. Jest ono dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22422

Wynik postępowania

Wynik postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego na „Sukcesywny zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu” w ramach bazy konkurencyjności nr ogłoszenia 20855 z dnia 25.07.2019 roku ogłoszonego  w ramach projektu „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

Zamawiający dokonał wyboru oferty, która wpłynęła do dnia 27.08.2019 r. do godziny 1400.
oraz spełniała postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający udzielił zamówienia dotyczącego „Sukcesywnego zakupu artykułów żywnościowych dla uczestników projektu realizowanego przez Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu” następującemu Wykonawcy:

 

Delikatesy Centrum

28-230 Połaniec

Kazimierza Wielkiego 1

 

 

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zaprasza do składania ofert na realizację zadania pt.: „Dostawa mebli do pomieszczeń mieszkalnych w budynku Hostelu „Wspólnota” w Połańcu”

 Tryb udzielenia zamówienia:

  1. Zamówienie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w sekcji 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.).
  2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza, określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy, kwoty stanowiącej równoważność 30 000 euro.
  3. Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Specyfikacja mebli do pomieszczeń mieszkalnych

Załącznik nr 4 Zapytanie ofertowe

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-ego Listopada 15, 28-230 Połaniec, w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00.
  2. Zamawiający dopuszcza złożenie we wskazanym terminie ofert w formie skanu podpisanych dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną na adres: akurganek@gmail.com.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.08.2019 r. na realizację zadania pn.: „Dostawa mebli do pomieszczeń mieszkalnych w budynku Hostelu „Wspólnota” w Połańcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za dostawę mebli do pomieszczeń mieszkalnych w budynku Hostelu „Wspólnota” w Połańcu. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Komfopol Meble Sp. j.

Mroczkowska, T. Mroczkowski

39-400 Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 145

Cena oferowana brutto: 25 230,00 zł

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zaprasza do składania ofert na realizację zadania pt.: „Dostawa stołu do pracowni artystycznej, regałów metalowych i regału na żywność  w budynku Hostelu „Wspólnota” w Połańcu”

Tryb udzielenia zamówienia:

  1. Zamówienie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w sekcji 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.).
  2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza, określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy, kwoty stanowiącej równoważność 30 000 euro.
  3. Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Specyfikacja stołu do pracowni artystycznej, regałów metalowych i regału na żywność

Załącznik nr 4 Zapytanie ofertowe

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu, ul. 11-go Listopada 15, 28-230 Połaniec, w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00.
  2. Zamawiający dopuszcza złożenie we wskazanym terminie ofert w formie skanu podpisanych dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną na adres: akurganek@gmail.com.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.08.2019 r. na realizację zadania pn.: „Dostawa stołu i 2 regałów do pracowni artystycznej w budynku Hostelu „Wspólnota” w Połańcu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za dostawę stołu i 2 regałów do pracowni artystycznej w budynku Hostelu „Wspólnota” w Połańcu. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Altaro M. Piekarczyk, M. Piekarczyk S.C.

42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Oddziału AK Ordona 365 A

Cena oferowana brutto: 3 166,02 zł

 

Prace adaptacyjne w hostelu

W ramach umowy o dofinansowanie zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne mające na celu stworzenie 10 nowych miejsc terapeutycznych i dostosowanie obiektu do przyjęcia na terapię pogłębioną osób z niepełnosprawnościami. Prace obejmą pomieszczenia mieszkalne, w tym jeden pokój z aneksem jadalnym dla osoby niepełnosprawnej, łazienki, ciągi komunikacyjne oraz salę terapeutyczną i gabinet terapii indywidualnej. W związku z powyższym w Bazie Konkurencyjności zostało umieszczone ogłoszenie dotyczące zamówienia na prace adaptacyjne w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu pod nr 20855. Jest ono dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20855

Wynik postępowania

Wynik postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej zapytania ofertowego na „Adaptację pomieszczeń w budynku Hostelu w Połańcu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w ramach bazy konkurencyjności nr ogłoszenia 20855 z dnia 25.07.2019 roku ogłoszonego  w ramach projektu „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

Zamawiający dokonał wyboru oferty, która wpłynęła do dnia 25.07.2019 r. do godziny 1015.
oraz spełniała postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający udzielił zamówienia dotyczącego wykonania prac „Adaptacji pomieszczeń w budynku Hostelu w Połańcu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” następującemu Wykonawcy:

Zakład Remontowo – Budowlany Grzegorz Wawrzkiewicz

28-230 Staszów

Sielec 68