Program terapii

PROGRAM TERAPEUTYCZNY
NIEZALEŻNE DOMOSTWO „SAN DAMIANO”

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”

Pobierz całościowy program terapii w formacie PDF

 

WSTĘP

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano” jest prowadzony przez Klasztor Franciszkanów w Chęcinach (k./Kielc). Ośrodek zlokalizowany jest w budynkach klasztornych przy ul. Franciszkańskiej 10 w Chęcinach.
Ośrodek powstał 1 kwietnia 2004 roku z inicjatywy Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) oraz osób duchownych i świeckich zaangażowanych w pomoc ludziom uzależnionym. Stanowi część działalności, prowadzonej przez Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach. Ośrodek współpracuje z Klasztorem Franciszkanów, Stowarzyszeniem PADRE Profilaktyka Aktywne Działanie Rozwój i Edukacja, natomiast w zakresie postrehabilitacji pacjenci mają możliwość korzystania z Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” w Chęcinach oraz z Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota” w Połańcu.
W zakresie szkoleń, praktyk Ośrodek „San Damiano” współpracuje z Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Ośrodek „San Damiano”, czerpie z doświadczeń innych ośrodków, zarówno katolickich jak i Stowarzyszenia Monar. W działaniach partnerskich na rzecz profilaktyki uzależnień współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach. Pracę kadry terapeutycznej nadzoruje superwizor rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

ZAŁOŻENIA I ADRESACI TERAPII

W Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano” w Chęcinach prowadzona jest terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (F11.2-F19.2, z wyłączeniem F17.2). Ośrodek wykonuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod resortowy 2752). Ilość miejsc w Ośrodku przewidziana jest na ok. 25 osób pełnoletnich; mężczyzn i kobiet w wieku 18-45 lat (z możliwością rozszerzenia grupy wiekowej w indywidualnych przypadkach).
Program terapii adresowany jest do dorosłych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Ośrodek nie jest ukierunkowany na leczenie osób z podwójną diagnozą. Osoba może ubiegać się o pobyt w Ośrodku po uprzednim zgłoszeniu (wpisaniu do kolejki oczekujących). Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania, wydanego przez lekarza. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest posiadanie min. tygodniowej abstynencji lub poddanie się uprzedniej detoksykacji (odtruciu).

Wyznanie religijne uzależnionych nie ma znaczenia przy przyjęciu do Ośrodka, warunkiem przyjęcia jest zaakceptowanie franciszkańskiego charakteru Ośrodka i wartości tu promowanych.

OPIS CELU I FILOZOFIA TERAPII

Celem oddziaływań terapeutycznych jest zmiana postaw osoby uzależnionej wobec substancji odurzającej w kierunku trzeźwości (rozumianej jako abstynencja od narkotyków oraz rozwój ku dojrzałej osobowości).
W oparciu o współczesne badania dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień program Ośrodka kładzie nacisk na dokonywanie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu osób uzależnionych. Przyjmujemy, że związek pacjentów z substancją odurzającą ma charakter instrumentalny, wobec tego w terapii dążymy do ukształtowania dojrzałych postaw wobec siebie, innych, własnego życia i całego świata.

Wraz z pacjentem kadra terapeutyczna pracuje nad tzw. „czynnikami chroniącymi”:
– Umiejętnością poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych;
– Nawiązaniem dojrzałych relacji z rodziną lub z osobami ważnymi;
– Zainteresowaniem nauką szkolną, podejmowanymi studiami lub pracą;
– Rozwojem życia duchowego;
– Nawiązaniem kontaktów i wchodzeniem w nowe środowiska, które będą wspierały rozwój pacjenta.

Jednocześnie w czasie terapii ogranicza się zachowania ryzykowne, co określa Regulamin Ośrodka „San Damiano”, stanowiący załącznik nr 1 do programu terapeutycznego oraz Podstawowy plan dnia Ośrodka „San Damiano”, stanowiący załącznik nr 2.

FRANCISZKAŃSKI CHARAKTER OŚRODKA

Patronem Ośrodka jest św. Franciszek z Asyżu. Nazwa Ośrodka: „San Damiano” nawiązuje do nawrócenia św. Franciszka: podczas modlitwy w zniszczonym kościółku Świętego Damiana (San Damiano), Franciszek usłyszał od Chrystusa wezwanie, aby odbudował zniszczony kościół. Podjął się tego zadania. W trakcie pracy zaczął rozumieć, że najważniejszą świątynią, w której mieszka Bóg jest drugi człowiek – zwłaszcza ubogi, trędowaty, znajdujący się na marginesie społeczeństwa.
Umiejscowienie Ośrodka przy Klasztorze Franciszkanów umożliwia rozwijanie duchowego elementu w terapii uzależnień. Duchowość jest rozumiana jako kształtowanie człowieka ku wartościom wyższym. Franciszkański charakter Ośrodka wyraża się w szczególnym ukierunkowaniu na następujące wartości:
– promocja chrześcijańskiej wizji świata – odniesienie do Jezusa Chrystusa i Ewangelii,
– wspólnota – tworzenie z Ośrodka – Domostwa (dbanie o Ośrodek jako dom, w którym mieszkamy i żyjemy, nawiązywanie i pogłębianie relacji z członkami Społeczności, branie odpowiedzialności za leczenie własne i innych),
– uczciwość – przyjęcie i uznanie norm społeczności „San Damiano”,
– zaangażowanie w podejmowaną pracę – praca jest wykonywana jak najlepiej w odniesieniu do możliwości pacjenta, jest wyznaczana i monitorowana przez Społeczność (może mieć wymiar fizyczny, lub umysłowy – nauka, warsztaty terapeutyczne, zajęcia twórcze),
–  uprzejmość i gościnność – wyraża się w dbaniu o społeczność lokalną, gości oraz innych przebywających na terenie Ośrodka.

„San Damiano” jest ośrodkiem o charakterze katolickim. Każda osoba uzależniona ma zapewnione prawo do wolności religijnej. Chrześcijanie mogą w czasie terapii rozwijać swoją relację z Bogiem. Uzależnieni innych wyznań lub niewierzący przez udział w praktykach o charakterze religijnym mogą osiągnąć ważne cele terapeutyczne: codzienna modlitwa i medytacja służą podejmowaniu refleksji nad sensem własnego leczenia i życia; niedzielna Eucharystia jest czasem, kiedy pacjenci integrują się z lokalną społecznością oraz przełamują bariery i lęki przed publicznym wystąpieniem.

Integracja z lokalną społecznością odgrywa istotną rolę w resocjalizacji osób uzależnionych; w bezpiecznym kontakcie z pacjentami ludzie wyzbywają się uprzedzeń i stereotypów. Prowadzone zajęcia z duchowości pomagają poznać i odbudować właściwy system wartości, dzięki temu uzależnieni łatwiej znajdują siłę do trzeźwego życia szukając pomocy u Boga oraz uczą się szanować świat wartości ludzi, którzy wokół nich żyją.

FORMY REALIZACJI

Program terapii realizowany jest w oparciu o MODEL SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ. Atmosferę, jaką chcemy wytworzyć w Ośrodku jest klimat domowy (rodzinny) wraz z całą strukturą społeczną. Aby to zaakcentować – do celów terapii Ośrodek został nazwany Niezależnym Domostwem „San Damiano”. Domostwo posiada swoje symbole (herb, logo, flagę i hymn), które przypominają o wartościach tego miejsca, wyrażają naszą odrębność jak i integrację z Chęcinami, Klasztorem Franciszkanów oraz lokalną społecznością.

FORMY TERAPII

1. Terapia grupowa – przy udziale terapeuty.

– Dzielenie (omawiana jest codzienna aktywność członków Społeczności oraz ich sprawy).

– Społeczność Główna (omawiane są ważne sprawy pacjentów związane z ich terapią).

– Społeczność interwencyjna (udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysowej).

– Ergoterapia (terapia poprzez pracę).

– Terapia w czynnościach dnia codziennego.

– Grupy etapowe.

– Domowników, gospodarzy

– Grupy zadaniowe /spotkania zarządu, Służby Ochrony Domostwa.

– Filozofia Daytop.

– Zajęcia z duchowości.

– Grupa edukacyjna w zakresie uzależnienia.               

– Grupa Indywidualnych Planów Terapii.

– Terapia muzyczna.

– Trening umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością.

– Grupa teatralno – warsztatowa– „Nieruchome światło”.

– Rehabilitacja zawodowa, arteterapia: zajęcia manualne /glina, witraż, zajęcia z szycia, sznurek/.

– Zajęcia sportowe.

– Zajęcia integracyjne – zabawy, tańce, gry.

2. Terapia indywidualna

– Prowadzenie terapii przez wyznaczonego terapeutę (diagnoza problemowa, indywidualny plan terapii).

– Badania oraz konsultacje lekarskie i psychiatryczne.

– Diagnoza i poradnictwo psychologiczne.

– Indywidualny kontakt z duszpasterzem Ośrodka.

– Pomoc w leczeniu chorób towarzyszących – w ramach współpracy z podwykonawcami.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE

1. Terapia pracą (ergoterapia): nauka podstawowych funkcji społecznych oraz czynności dnia codziennego: gotowanie, sprzątanie, przygotowywanie pomieszczeń do zajęć, pranie, obsługa sprzętu domowego itp.).
2. Trening behawioralny (w zakresie zachowania).
3. Odnajdywanie sensu egzystencji i konstruowanie rozwojowego planu życia (logoterapia).
4. Porządkowanie własnych spraw administracyjnych, podjęcie lub kończenie przerwanej nauki szkolnej, szkolenia zawodowe.
5. Rozwijanie zainteresowań i różnych form aktywności: zajęcia muzyczne, plastyczne, kulinarne, itp.
6. Zajęcia rekreacyjne, sportowe, organizowanie wycieczek i obozów.
7. Organizowanie spotkań z osobami żyjącymi trzeźwo, udział w liturgiach i uroczystościach dla lokalnej społeczności.
8. Organizowanie czasu wolnego: gry świetlicowe, zabawy.
9. Warsztaty terapeutyczne:
– z komunikacji interpersonalnej.
– warsztaty muzyczne (muzykoterapia), plastyczne i teatralne (terapia plastyczno-manualna i teatralna).
–  zajęcia z duchowości (logoterapia).
10. Edukacja:
–  z zakresu problemu uzależnień i nawrotów.
–  z zakresu HIV/AIDS/HCV.

Podejmowane działania terapeutyczne są poddawane ewaluacji (przez monitorowanie zmian następujących u pacjentów oraz konsultacje z superwizorem).

CZAS TRWANIA I OPIS ETAPÓW TERAPII

Terapia w Ośrodku jest średnioterminowa. Podstawowy program trwa 6 miesięcy. Po zakończeniu podstawowego programu terapii pacjent ma możliwość kontynuacji leczenia w programie pogłębionym, który trwa kolejne 6 miesięcy.

Leczenie i zadania terapeutyczne rozpisane są na poszczególne etapy. Proporcje czasu trwania etapów terapii mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Od początku terapii pacjent motywowany jest przez terapeutów i Społeczność do podjęcia zadań terapeutycznych. Na każdym etapie pacjent ma prawo do rezygnacji z leczenia. W sytuacji, kiedy notorycznie narusza Regulamin Ośrodka lub nie wywiązuje się z programu, Społeczność z Kadrą Terapeutyczną może rozwiązać kontrakt terapeutyczny.

 

ETAPY LECZENIA

PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII (do 6 miesięcy)

1. Obserwator – jest to etap adaptacyjny.

Czas trwania: około 1 tydzień. Celem tego etapu jest zapoznanie się ze Społecznością, wartościami „San Damiano”, symboliką, regulaminem Domostwa i ustaleniami Społeczności.
W dniu przyjęcia Obserwatorowi zostaje przydzielony Opiekun (członek Społeczności bezpośrednio odpowiedzialny przed Społecznością za wprowadzenie Obserwatora w życie Ośrodka, wyjaśnia sens ustaleń obowiązujących na etapie Obserwatora, wspiera, pomaga wykonywać pracę). W trakcie najbliższej Społeczności Głównej Obserwatorowi przydzielony jest terapeuta indywidualny.

W tym czasie Obserwator:

– Nie głosuje na społecznościach.
– Nie dostaje zadań korekcyjnych.
– Nie pełni funkcji i nie podejmuje zadaniówek.
– Nie wychodzi sam z terenu Ośrodka.
– Nie pracuje sam.
– Przekazuje wartościowe rzeczy i pieniądze do depozytu.
– Ma możliwość bezpośredniego, telefonicznego kontaktu z rodziną i znajomymi tylko za zgodą terapeutów.

Po tygodniu pobytu, na najbliższej Społeczności Głównej, Obserwator podsumowuje swój pobyt. Odpowiada na pytania społeczności na temat symboli Domostwa (hymn, logo, herb, wartości i śpiewa piosenkę). Po głosowaniu, gdy Społeczność wyrazi zgodę na przyjęcie następuje przejście na etap Nowicjatu i podpisanie kontraktu.

2. Nowicjusz – jest to etap diagnostyczno – adaptacyjno – motywacyjny.

Czas trwania: około 2 miesięcy. Celem Nowicjatu jest zaangażowanie się w życie Domostwa i budowanie motywacji własnej do terapii. Jest to etap, na którym członek Społeczności uczy się odrzucać „narkomański” styl życia. W tym czasie osoba pracuje nad jakością komunikacji z innymi, dba o zdrowie, higienę osobistą, utrzymuje porządek we własnym pokoju. W czasie trwania tego etapu pacjent porządkuje sprawy administracyjne (ubezpieczenie, niejasności prawne itp.).

Na tym etapie pacjent:

– Kontaktuje się z rodziną za pomocą listów.

– Wychodzi na zewnątrz z osobą ze Społeczności

– Ma możliwość starania się o prawo głosu.

– W stosunku do osób z zewnątrz utrzymuje życzliwy dystans.                                          

– Buduje relacje z członkami Społeczności.                                

– Uczy się przestrzegać zasad obowiązujących w Społeczności. 

Zadania nowicjusza:

– Prowadzi Księgę Terapii.

– Uczestniczy w grupach terapeutycznych.               

– Załatwia niezbędne sprawy administracyjne (np. ubezpieczenie).

– Pogłębia wiedzę i wciela w życie wartości, idee oraz poznaje symbole „San Damiano”.

– Angażuje się w życie społeczności, podejmuje odpowiedzialności i zadania.

– Aktywnie uczestniczy w dzieleniach i społecznościach interwencyjnych.

– Raz w tygodniu przychodzi na rozmowę indywidualną do terapeuty prowadzącego.

– Dba o higienę osobistą i porządek na terenie Ośrodka.

– Pisze autoprezentacje (historię życia) i przedstawia na Społeczności Głównej. 

– Przygotowuje wraz z terapeutą Indywidualny Plan Terapii.

Plan edukacji

– Edukacja prozdrowotna.

– Zajęcia z duchowości.

– Zajęcia z zakresu edukacji dotyczącej uzależnienia.

– Zajęcia z Filozofii Daytop. 

– Zajęcia „Poznajemy emocje”.

W czasie Społeczności Głównej następuje przejście na etap Domownika. Temu wydarzeniu towarzyszy ceremonia Mszy Św. sprawowanej w intencji nowego Domownika „San Damiano”, przy udziale lokalnej społeczności. Domownik podpisuje kontrakt i otrzymuje koszulkę z logo Ośrodka.

3. Domownik – jest to etap zmiany, realizacji indywidualnych planów terapii

Domownik stara się żyć wartościami „San Damiano”. Ma szczególny przywilej i zadanie być opiekunem Obserwatora, którego wprowadza w świat zwyczajów i wartości Domostwa. Zwraca uwagę na kształtowanie więzi i relacji z członkami Domostwa. Może wychodzić sam poza teren Ośrodka. Domownik rozpoczyna pracę nad poprawą relacji z rodziną/osobami ważnymi. Realizuje Indywidualny Plan Terapii, pracuje wraz z terapeutą nad pogłębianiem diagnozy problemowej.

Etap ten trwa od 2 do 4 miesięcy. Celem etapu jest integracja ze społecznością Domostwa „San Damiano”, poznanie obszarów problemowych i praca nad indywidualnymi celami.

Na tym etapie pacjent:

– Uczciwie wykonuje podjęte funkcje i zadania, a także egzekwuje realizowanie ich przez innych pacjentów.

– Uczy się odpowiedzialności: podejmuje własne decyzje, wyciąga z nich wnioski
i ponosi konsekwencje.

– Dba o Domostwo oraz wspiera członków Społeczności.

– Może samodzielnie wychodzić poza teren Ośrodka.

– Poszerza wgląd, tworzy na nowo relacje rodzinne i z osobami ważnymi.

– Ma możliwość korzystania z Internetu głównie w celach terapeutycznych.

– Uświadamia sobie i innym destrukcję, wynikającą z jego działań podczas zażywania   środków psychoaktywnych.

– Pracuje nad świadomością, w obrębie mocnych i słabych stron.

– Pracuje nad wglądem w swoje potrzeby, uczucia i oczekiwania oraz uczy się je komunikować.

– Jeśli pacjent dostanie decyzję o możliwości ukończenia leczenia po 6 – ściu miesiącach, tworzy Indywidualny plan na trzeźwe życie.

Zadania Domownika

– Wywiązuje się z zadań kontraktu i Indywidualnego Planu Terapii.

– Prowadzi Księgę Terapii.

– Załatwia niezbędne sprawy administracyjne (zameldowanie po 3 miesiącach pobytu).

– Podejmuje odpowiedzialność bycia Opiekunem.

– Uczestniczy w grupie etapowej i innych grupach terapeutycznych.

– Podejmuje funkcje kierownicze (jest członkiem zarządu).

– Wyjeżdża na przepustki.

– Bierze odpowiedzialność za swoje decyzje i działania.

– Miesiąc przed końcem etapu podsumowuje swoje zmiany na Społeczności Głównej – w przypadku kończenia terapii po 6 miesiącach. 

Plan edukacji

– Edukacja z zakresu komunikacji interpersonalnej.

– Zajęcia z duchowości.

– Zajęcia „Poznajemy uczucia”.

– Zajęcia Indywidualnych Planów Terapii.

– Zajęcia grupy Domowników.

– Grupa Zapobiegania Nawrotom.

– Zajęcia Filozofii Daytop.

 

FILOZOFIA ROZSTANIA SIĘ Z PACJENTEM PO PODSTAWOWYM PROGRAMIE TERAPII (6 miesięcy)

Miesiąc przed zakończeniem terapii pacjent na Społeczności Głównej prosi o informację od Społeczności.

Jeśli pacjent decyduje się ukończyć terapię po 6 miesiącach odnosi się do celów terapeutycznych Podstawowego programu terapii i podsumowuje swój pobyt odnosząc się do „Ideału Pacjenta”. Społeczność udziela informacji zwrotnych.

Uroczyste zakończenie procesu terapeutycznego po 6 miesiącach następuje na Społeczności Głównej. Dzień ten przeznaczony jest na zakończenie terapii, wręczenie Dyplomu i uroczysty obiad.

„IDEAŁ” PACJENTA, KTÓRY KOŃCZY TERAPIĘ – PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma idealnych ludzi, a zatem nie ma także idealnych pacjentów. Staramy się jednak określić zestaw cech, do którego pacjent zmierza w procesie zmian terapeutycznych, aby był punktem odniesienia i przesłanką do ewaluacji pracy terapeutycznej.

 

Terapia do 6 miesięcy

Na tym etapie pacjent:

– Jest świadomy mechanizmów uzależnienia, pracuje nad wglądem w przyczyny brania narkotyków i picia alkoholu.

– Ma wiedzę na temat nawrotów.

– Jest świadomy destrukcji związanej z braniem narkotyków i piciem alkoholu.

– Potrafi szanować odmienne zdanie innych.

– Szanuje wartości preferowane w programie „San Damiano”.

– Pracuje nad wglądem i wyrażaniem emocji.

– Zdobył umiejętność budowania relacji, ma świadomość swoich ograniczeń w tym zakresie.

– Ma świadomość swoich potencjałów i deficytów.

– Potrafi wykorzystać umiejętności społeczne w zastosowaniu do rozwiązywania problemów społecznych.

– Potrafi załatwiać i bierze odpowiedzialność za sprawy administracyjne i sądowe.

– Potrafi podsumować etapy zmian i ma świadomość własnych ograniczeń (Koło Zmian).

– Ma przygotowany Indywidualny plan na trzeźwe życie.

– Potrafi się adaptować do nowych warunków.

– Potrafi się mobilizować.

– Potrafi funkcjonować w stresie i radzić sobie ze stresem.

– Bierze odpowiedzialność za swoje życie.

– Ma wiedzę o Ośrodku, jego tradycjach, symbolach, historii.

 

POGŁĘBIONY PROGRAM TERAPII (od 6 do 12 miesiąca)

1. Starszy Domownik

Celem etapu jest dalsza integracja ze społecznością Domostwa „San Damiano” a także przygotowywanie się do etapu Gospodarza i poznanie obszarów problemowych do dalszej pracy.

Starszy Domownik żyje wartościami „San Damiano”. Ma szczególny przywilej i zadanie być opiekunem Obserwatora, którego wprowadza w świat zwyczajów i wartości Domostwa. Zwraca uwagę na kształtowanie więzi i relacji z członkami Domostwa. Może wychodzić sam poza teren Ośrodka. Starszy Domownik kontynuuje pracę nad poprawą relacji z rodziną/osobami ważnymi. Realizuje Indywidualny Plan Terapii, pracuje wraz z terapeutą nad wybranymi przez siebie obszarami problemowymi. Uzyskuje głębszy wgląd w swoje trudności, jest świadomy konfliktów wewnętrznych, potencjałów i deficytów a także ich wpływu na zażywanie przez siebie środków psychoaktywnych. Etap ten trwa około 3 miesięcy.

Na tym etapie pacjent:

– Egzekwuje od siebie oraz innych członków Społeczności uczciwe wykonywanie funkcji i zadań.

– Dba o Domostwo, opiekuje się i wspiera członków Społeczności.

– Jest świadomy korzyści płynących z naprawy oraz tworzenia trzeźwych relacji z rodziną i/lub osobami ważnymi.

– Buduje sieć wsparcia w oparciu o relacje ze Społecznością „San Damiano” oraz z ludźmi spoza Ośrodka.

– Może korzystać z Internetu oraz posiadać własny telefon komórkowy.

– Ma wgląd w wartości, jakimi się kieruje w życiu.

– Może indywidualnie pracować w obszarze duchowości.

– Planuje dalszą drogę rozwoju osobistego.

– Może samodzielnie wychodzić poza teren Ośrodka.

– Uczy się podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za konsekwencje działań;

Plan edukacji

– Edukacja z zakresu komunikacji interpersonalnej.

– Trening Umiejętności Społecznych i Radzenia Sobie ze Złością.

– Grupa Domowników.

– Zajęcia z duchowości.

– Grupa zapobiegania nawrotom.

– Grupa Nieruchome Światło.

Zadania Starszego Domownika

– Wywiązuje się z zadań kontraktu i Indywidualnego Planu Terapii

– Prowadzi Księgę Terapii.

– Załatwia niezbędne sprawy administracyjne.

– Podejmuje się odpowiedzialności bycia Opiekunem.

– Uczestniczy w grupie etapowej i innych grupach terapeutycznych.

– Podejmuje funkcje kierownicze (jako członek zarządu).

– Wyjeżdża na przepustki.

– Uczestniczy w zajęciach z Filozofii Daytop.

W czasie Społeczności Głównej pacjent przechodzi na etap Gospodarza. Przejściu pacjenta na ten etap towarzyszy ceremonia Mszy Św., podczas której otrzymuje znak Tau.

2. Gospodarz – jest to etap o charakterze postrehabilitacyjnym.

Celem etapu jest wdrażanie i utrwalanie nabytych umiejętności społecznych w życiu poza Ośrodkiem. Gospodarz stara się żyć wartościami „San Damiano” i promować je na zewnątrz. Może wychodzić sam poza teren Ośrodka. Gospodarz kontynuuje i pogłębia pracę nad relacjami z rodziną/osobami ważnymi, wyjeżdża na przepustki, ma możliwość podjęcia nauki szkolnej, kursów zawodowych oraz podejmowania pracy. Etap ten trwa ok. 3 miesięcy.

Na tym etapie pacjent:

– Podejmuje decyzje i ponosi konsekwencje.

– Samodzielnie planuje swoje działania w danym dniu (układa indywidualny plan dnia).

– Egzekwuje u innych wykonywanie funkcji i zadań.

– Dba o Domostwo i członków społeczności.

– Może korzystać z Internetu i posiadać telefon komórkowy.

– Może samodzielnie wychodzić poza teren Ośrodka.

– Pogłębia jakość relacji z rodziną i osobami ważnymi.

– Może podjąć pracę i zarządzać własnymi funduszami.

– Może podjąć naukę szkolną lub kursy zawodowe po wcześniejszym uzgodnieniu z Kadrą i Społecznością.

 

Zadania Gospodarza:

– Prowadzi Księgę Terapii.

– Wywiązuje się z zadań kontraktu i Indywidualnego Planu Terapii.

– Podejmuje odpowiedzialności bycia Opiekunem.

– Uczestniczy w grupie etapowej.

– Podejmuje funkcje kierownicze (jest członkiem zarządu).

– Wyjeżdża na przepustki.

– Uczestniczy w grupie zapobiegania nawrotom.

– Wypracowuje wraz z terapeutą Indywidualny plan na trzeźwe życie.                   

 Plan edukacji:

– Grupa etapowa.

– Zajęcia z duchowości.

– Grupa „Nieruchome światło”.

– Grupa zapobiegania nawrotom. 

– Trening Umiejętności Społecznych i Radzenia sobie ze złością. 

 

FILOZOFIA ROZSTANIA SIĘ Z PACJENTEM PO POGŁĘBIONYM PROGRAMIE TERAPII (po 12 miesiącach)

Miesiąc przed zakończeniem terapii pacjent otrzymuje informację od Społeczności.

Kończąc terapię po 12 miesiącach odnosi się do celów terapeutycznych Pogłębionego programu terapii i podsumowuje swój pobyt, odnosząc się do „Ideału Pacjenta”. Społeczność udziela informacji zwrotnych.

Zakończenie procesu terapeutycznego następuje na Mszy Św. sprawowanej w intencji pacjenta kończącego leczenie, na której następuje odczytanie wpisu do „Księgi Dokonań” i wręczenie Dyplomu. W ten dzień Społeczność przygotowuje uroczyste pożegnanie.

„IDEAŁ” PACJENTA, KTÓRY KOŃCZY TERAPIĘ – POGŁĘBIONY PROGRAM TERAPII.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma idealnych ludzi, a zatem nie ma także idealnych pacjentów. Staramy się jednak określić zestaw cech, do którego pacjent zmierza w procesie zmian terapeutycznych, aby był punktem odniesienia i przesłanką do ewaluacji pracy terapeutycznej.

Terapia od 6 do 12 miesięcy

Na tym etapie pacjent:

– Tworzy Indywidualny Plan Terapii pacjenta, który nie jest oparty na schematach tylko wypracowany z terapeutą indywidualnym.

– Ma wgląd w relacje z innymi ludźmi.

– Ma wypracowaną głębszą identyfikację z wartościami.

– Był uczestnikiem warsztatów Nieruchome Światło.

– Jest świadomy przekonań i konfliktów wewnętrznych.

– Jest świadomy swoich wartości.

– Buduje sieć wsparcia poza Ośrodkiem.

– Potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

– Bierze odpowiedzialność za swoje życie.

– Jest gotowy do samorozwoju i ma otwartość na zmiany.

– Jest świadomy dylematów duchowości i religijności.

Neofita „San Damiano”.

Status Neofita „San Damiano” otrzymuje osoba, która ukończyła terapie i uzyskała zgodę kadry terapeutycznej.  Nadanie tytułu Neofity „San Damiano” jest uroczystością, którą organizuje Społeczność. Neofita żyje trzeźwo, zgodnie z wartościami „San Damiano” i utrzymuje więzi z Ośrodkiem. Na pamiątkę tego wydarzenia, każdy z neofitów otrzymuje pamiątkowy NIEŚMIERTELNIK.

 

FUNKCJE I ZADANIA W SPOŁECZNOŚCI OŚRODKA

Założenia

Osoba uzależniona traci zdolność do kierowania swoim życiem. Permanentny kontakt z substancją psychoaktywną powoduje, że narkoman nie potrafi nawiązywać właściwych relacji z innymi, w działaniu posługuje się manipulacją, nie podejmuje dojrzałych ról jakie powinien pełnić w społeczeństwie. Wielu spośród pacjentów jest zaniedbanych wychowawczo; nie potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem, podejmować decyzji czy wykonywać prostych czynności dnia codziennego. Odwróceniem tego stanu jest nauka funkcjonowania w rolach jakie wyznacza społeczność.
W tworzeniu Społeczności Terapeutycznej istotną rolę odgrywa osobiste zaangażowanie pacjentów w proces uczenia się ról społecznych. Nauka ról odbywa się poprzez podejmowanie funkcji i zadań, w czasie których osoba lecząca się może zmienić postawę nihilizmu na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności. Pełnione funkcje i zadania dają sposobność nabywania konkretnych umiejętności technicznych, uczenia się troski o Ośrodek, jego wyposażenie oraz estetykę. Funkcje i zadania pomagają pacjentom w uczeniu się współpracy i podporządkowania względem samych siebie.

Cele

Celem programu jest nabycie podstawowych umiejętności w pełnieniu ról społecznych u osób uzależnionych od narkotyków leczących się w Ośrodku „San Damiano” w Chęcinach.

Formy realizacji

Funkcja ma charakter kierowniczy i wiąże się z działaniem w określonej sferze życia „San Damiano”. W jej pełnieniu ważne jest zaangażowanie, wyrobienie w sobie ducha pokory oraz zdolności do zarządzania ludźmi. Funkcyjny zwraca uwagę na jakość relacji jakie tworzy z osobami mu podległymi; powinien on zadbać o osoby, którymi zarządza oraz o efekty swojej pracy. Przebieg pełnionej funkcji podsumowuje się na Społeczności Głównej. Funkcyjni ściśle współpracują z Kadrą Ośrodka.

Osoby sprawujące funkcje oraz dyżurujący terapeuta wchodzą w skład Zarządu Domostwa. Spośród siebie wybierają Prezesa Domostwa (wybrany na czas 1-2 miesiące), który kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Społeczność na zewnątrz. Prezes codziennie zbiera Zarząd na obrady, celem omówienia bieżących spraw Domostwa i zaplanowania konkretnych inicjatyw. Prezes Domostwa dba, aby czas pełnienia funkcji i zadań nie przeciągał się w czasie. Stanowisko Prezesa zdaje się podobnie jak funkcje – przed Społecznością.

Obok funkcji organizowane są Zadania – w zależności od bieżących potrzeb Ośrodka. Zadania organizuje Zarząd na wniosek Funkcyjnych. Zadania mogą podejmować zarówno młodsi jak i starsi członkowie Społeczności. Funkcyjni wprowadzają w wyznaczone zadania poszczególne osoby i monitorują ich wykonanie.

Funkcje w Ośrodku:

1. Prezes – kieruje pracą zarządu i reprezentuje społeczność na zewnątrz. Prezes jest odpowiedzialny za zebrania zarządu, w którym uczestniczą wszyscy funkcyjni.

2. Kierownik SOD– Służba Ochrony Domostwa: sprawdza czy ktoś w Społeczności nie złamał abstynencji, czuwa nad bezpieczeństwem Społeczności (dba by środki psychoaktywne nie przedostały się na teren Domostwa. Wraz z terapeutą jest odpowiedzialny za kontrolę przyjmowanych do Ośrodka pacjentów. Za wiedzą terapeutów dysponuje alkomatem i testami na obecność narkotyków.

3. Kierownik Pracy – przydziela codzienne obowiązki; wprowadza w ich wykonanie i w kwestiach spornych podejmuje decyzje o sposobie ich wykonania. Ściśle współpracuje z kierownictwem Ośrodka planując codzienne prace, zgłaszając zapotrzebowanie na zakup narzędzi do pracy i informująco zaistniałych usterkach.

4. Gospodarz Domu – dba o czystość i estetykę w Ośrodku i jego obejściu. Zajmuje się pralnią i sprzętami domowymi. Ściśle współpracuje z ekonomem klasztoru, kierownikiem pracy oraz konserwatorem, zgłaszając zapotrzebowanie na wykonanie odpowiedniej pracy w ośrodku, zakup detergentów oraz potrzebnego sprzętu. Dba o segregację śmieci. Monitoruje pracę swojego teamu.

5. Szef Kuchni – jest odpowiedzialny za czystość na kuchni, planuje jadłospis i zakupy, koordynuje pracę zmiany kuchennej. Ponadto, ściśle współpracuje z ekonomem, kierownictwem Ośrodka, natomiast wszelkie usterki na kuchni zgłasza konserwatorowi.

6. Kulturalno-Oświatowy – organizuje planowy czas wolny dla Społeczności, organizuje wyjścia i wyjazdy rekreacyjne (kino, teatr, sala gimnastyczna, obozy rekreacyjne, itp.), organizuje święta „San Damiano” (urodziny, imieniny członków Społeczności oraz rocznice i inne uroczystości).

7. Artystyczny – opiekuje się salą warsztatową, współpracuje z prowadzącą zajęcia. Organizuje kiermasze z wykonanymi rzeczami. Ma możliwość stworzenia teamu odpowiedzialnego za tablicę.

8. Ekonom – dba o finanse społeczności, porządkuje konta społeczności, wpłaca i wypłaca pieniądze członkom społeczności, ściśle współpracuje z kierownictwem Ośrodka oraz innymi funkcyjnymi.

9. Egzekutor – odpowiada za przestrzeganie ustaleń społeczności, szczególnie za propozycje i realizację zadań korekcyjnych, prowadzi i na bieżąco uzupełnia zeszyt egzekutora.

10. Kronikarz – dba o dokumentację fotograficzna i opis ważnych wydarzeń w ośrodku.

Czas trwania funkcji

Funkcje można zdawać po czasie 1 miesiąca (nie dłużej niż 2 miesiące). Zaliczenie funkcji ma miejsce w czasie Społeczności Głównej, na której zdający otrzymuje informacje dotyczące całości jego funkcjonowania. Funkcja jest podsumowana po upływie czasu przeznaczonego na jej pełnienie.
Funkcje podlegają ocenie społeczności. Wyróżniono następujące formy oceny:
– Poczucie sukcesu.
– Normalna.
– Niezaliczenie.
W trakcie trwania funkcji można ją odebrać ze względu na notoryczne zaniedbania.

 

PROGRAM IV – PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

(OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DOTYCZĄCYCH M.IN ŻÓŁTACZKI, HIV, AIDS)

 WSTĘP

Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy uczestniczą już w programie leczenia uzależnień w Ośrodku „San Damiano” w Chęcinach.
Realizacją programu zajmują się pracownicy Ośrodka: kadra terapeutyczna, przeszkoleni wolontariusze, pielęgniarka i lekarz ośrodkowy oraz instytucje współpracujące z Ośrodkiem. Do realizacji programu zaproszeni są przynajmniej raz w roku specjaliści z zakresu HIV/AIDS.
Ich podstawowym zadaniem jest uświadomienie pacjentom zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi, pomoc w kierowaniu i kierowanie do specjalistycznych przychodni oraz monitorowanie ewentualnego leczenia.

 CEL

Głównym celem programu jest ograniczenie zakażeń HIV, HCV, HBS i innych chorób związanych z zażywaniem narkotyków oraz uzyskanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych specjalistycznemu leczeniu.

FORMY REALIZACJI

Praca nad programem koncentruje się wokół trzech obszarów:

1. Edukacji.
2. Diagnozowania.
3. Monitorowania.

Praca w obszarze edukacyjnym koncentruje się na terapii indywidualnej i zajęciach w małych grupach. Głównym celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu chorób współistniejących przy uzależnieniach od narkotyków, ogólnych zasad higieny, rodzajów ryzyka zakażeń dla osób już zarażonych, zachęcenie pacjenta o dbanie o swój stan zdrowia, do higienicznego trybu życia i promowanie zdrowych, aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Praca w obszarze diagnozowania odbywa się przy współpracy z lekarzem ośrodkowym i miejscowym ośrodkiem zdrowia. Koncentruje się wokół kierowania pacjenta na badania- /HIV, HCV, HBS/ oraz do poradni specjalistycznych, stworzenie grupy wsparcia, ułatwienie dzielenia się problemami i doświadczeniami, udzielenie pomocy terapeutycznej.
Praca w obszarze monitorowania polega na motywowaniu do: podjęcia leczenia w poradniach specjalistycznych, przestrzegania zaleceń lekarskich, systematyczności np. w przyjmowaniu leków, konieczności poddawania się badaniom kontrolnym- pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychologiczne w chwilach załamania, smutku, depresji.
Główne zadania programu realizowane są poprzez: spotkania edukacyjne, rozmowy indywidualne, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne. Celem spotkań kierowanych do osób zarażonych HIV, HCV jest udzielenie informacji na temat uzyskania pomocy socjalnej.
Spotkania edukacyjne kierowane do kobiet leczących się w ośrodku poświęcone są rozmowom na temat:
– Badań okresowych ginekologicznych, profilaktyce raka piersi.
– Zaburzeniom jedzenia (anoreksja, bulimia).
– Higieny intymnej.
– Podstawowym informacjom na temat zachowań sprzyjających zakażeniu.

Podczas terapii w pracy z pacjentem dominują rozmowy indywidualne na których poruszane są tematy:
– Jak zachować środki ostrożności zwłaszcza w kontakcie z krwią osób zakażonych.
–Rozmowy przygotowujące do badań na obecność wirusa HIV, HCV.
– Rozmowy po otrzymaniu wyników i przygotowujące do podjęcia specjalistycznego leczenia.
– Rozmowy wspierające w chwilach załamania, smutku, depresji wynikające z faktu zakażenia.
– Nauka planowania aktywnego spędzania czasu wolnego.
– Nauka opieki i dbania o siebie-higieniczny tryb życia, odżywianie, sen itp.
– W ciągu całego leczenia pacjenci uczestniczą w zajęciach sportowych, wycieczkach, obozach i biwakach.

CZAS TRWANIA

Program jest realizowany przez cały czas trwania terapii w Ośrodku. Na wszystkich etapach leczenia realizowane są indywidualne plany terapeutyczne wynikające z diagnozy, które zawierają elementy promujące zdrowy tryb życia.

 

PROGRAM V – PSYCHOEDUKACYJNY DLA RODZICÓW

WSTĘP

Zazwyczaj młodzież uzależniona ma zaburzone kontakty z najbliższą rodziną. Zwykle uzależnieni swoim postępowaniem zakłócali życie prywatne i rodzinne osób, z którymi mieli kontakt.
Program wspomaga proces porządkowania zaburzonych relacji z osobami najbliższymi. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy uczestniczą już w programie leczenia uzależnień a także dla ich osób najbliższych. Program skierowany jest także na pomoc rodzinom zgłaszającym się po poradę do pracowników Ośrodka.

CEL

Celem programu jest:

– Uczenie się nawiązywania relacji z osobami „ważnymi” (rodzice, współmałżonkowie, krewni).

– Zdobycie u pacjentów umiejętności w porządkowaniu zaburzonych relacji.

– Nawiązywanie przez pacjentów kontaktów z osobami najbliższymi.

– Udzielanie porad rodzinom uzależnionych w związku z motywowaniem pacjentów do leczenia.

– Udzielanie porad rodzinom uzależnionych w kwestii bieżących problemów związanym z uzależnieniem.

– Edukacja rodzin osób uzależnionych w zakresie wiedzy o uzależnieniach.

– Motywowanie osób współ-uzależnionych do podjęcia terapii.

FORMY REALIZACJI

Realizacją programu zajmują się pracownicy Ośrodka „San Damiano”. Realizacja programu ma charakter poradnictwa rodzinnego oraz organizowanych warsztatów i spotkań.

Program jest realizowany przez:

– Nawiązywanie kontaktu listowego z osobami najbliższymi.
– Organizowane spotkania osób leczących się w ośrodku z osobami ważnymi.
– Organizowanie przepustek terapeutycznych do domów rodzinnych.
– Zaplanowane spotkania w ramach poradnictwa – dla członków rodzin osób uzależnionych (nie leczących się w Ośrodku) zgłaszających się po pomoc do Ośrodka.
– Poradnictwo telefoniczne i internetowe.

Do udziału w programie motywowani są pacjenci Ośrodka po wcześniejszych konsultacjach i diagnozie problemów osobistych. Pacjenci indywidualnie planują porządkowanie relacji z osobami ważnymi: ze względu na wiek pacjentów leczących się w Ośrodku (osoby dorosłe) oraz z powodu różnych procesów występujących w terapii oraz w systemie rodzinnym (dysfunkcje w rodzinie, brak gotowości osób najbliższych do wzięcia udziału w programie itp.).

Zajęcia planuje i prowadzi w trybie indywidualnym terapeuta odpowiedzialny za pacjenta przy udziale psychologa.

Tematy realizowane w planowanych zajęciach dla osób ważnych: 

– Warsztat motywacyjny (zachęca do wzięcia udziału w programie, pozwala na określenie potrzeb i oczekiwań, pozwala na nawiązanie bliższego kontaktu z terapeutą, umożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, daje możliwość prezentacji programu ośrodka, motywuje do współuczestniczenia w programie osoby leczącej się).
–Edukacja z zakresu wiedzy o uzależnieniach (przekazanie wiedzy z zakresu procesu uzależnienia, mechanizmów i fazach uzależnienia).
–Warsztat z komunikacji (uczenie się wzajemnego przekazywania własnych opinii, oczekiwań, uczenie się negocjacji i kompromisu, okazywanie uczuć i emocji).
–Edukacja z zakresu nawrotów (dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów, objawów i faz nawrotu oraz sposobów zapobiegania i pomocy).

CZAS TRWANIA

Program jest realizowany przez cały okres terapii. Termin zajęć z rodziną i czas ich trwania jest wcześniej indywidualnie uzgadniany. Szczególną uwagę przykłada się do wspólnych spotkań pacjentów z rodziną. Pacjent wyraża dobrowolnie (po wcześniejszej motywacji) chęć udziału w programie.

 

PROGRAM VI – PROFILOWANY „NIERUCHOME ŚWIATŁO”

Na podstawie zajęć opracowanych przez P. Fijewskiego, Warszawa 1994
(SKIEROWANY NA REDUKCJĘ DEFICYTÓW W ZAKRESIE DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ)

WSTĘP

Uzależniona młodzież ma szczególne deficyty związane ze znajomością siebie (umiejętnościami intrapersonalnymi). Taki stan rzeczy powoduje niezdolność do określania własnych stanów, przeżyć, celów, deficytów i zdolności. Wyrównanie deficytów w tej sferze umożliwia osobie uzależnionej rozwijanie się na płaszczyźnie osobowej, co pozytywnie rzutuje na realizowanie stawianych sobie celów rozwojowych, co jest niezbędne w wychodzeniu z uzależnienia.
Program wspomaga proces terapeutyczny realizowany w programie Ośrodka. Realizacją programu zajmują się pracownicy Ośrodka „San Damiano”.

CEL

Celem programu jest:

– Lepsze poznanie siebie.

– Zdobycie umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami i problemami osobistymi.

– Wypróbowanie nowych reakcji i zachowań w grupie.

– Uświadomienie sobie: kim jestem, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje we mnie samym.

FORMY REALIZACJI

Realizacja programu ma charakter warsztatowy. Do udziału w programie motywowani są pacjenci Ośrodka po wcześniejszych konsultacjach i diagnozie problemów osobistych. Grupa warsztatowa ma charakter zamknięty.

Zajęcia obejmują:

– Pracę osobistą nad tematem i stawianymi pytaniami.

– Prowadzenie własnych notatek.

– Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem odnośnie siebie.

– Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami odnośnie innych uczestników

– Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.

– Podsumowanie prowadzącego zajęcia.

Tematy zajęć:

1. Lista tego, co lubię.
2. Lista uczuć.
3. Kim jestem (cz. I).
4. Kim jestem (cz. II).
5. Muszę – chcę.
6. Moje pragnienia.
7. Moje przyjemności.
8. Przyjmowanie i dawanie.
9. Kierowanie sobą.
10. Lista trudności osobistych.

Prowadzący zajęcia przedstawia szczegółowy konspekt dotyczący przeprowadzonego tematu, uczestników, daty przeprowadzenia zajęć i czasu ich trwania.

CZAS TRWANIA

Warsztat jest realizowany z grupą pacjentów przygotowujących się do zakończenia procesu terapeutycznego (minimum 3 osoby). Warsztat trwa nieprzerwanie przez 5 dni.

 

PROFILAKTYKA PRZECIW ZAKAŻENIOM: HIV, WZW I INNE PODSTAWOWE ZASADY

DOMOSTWO

– Dbaj o czystość i dezynfekcję sanitariatów.

– Przypominaj innym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 PRACA

1. W sytuacji skaleczenia:
– kiedy opatrujesz kogoś załóż rękawiczki lateksowe,
– zwróć uwagę, aby osoba pomagająca Ci miała założone rękawiczki lateksowe.
2. Ranę należy zdezynfekować płynem odkażającym i zabandażować.
3. Bandaż należy podpisać i systematycznie zmieniać (stare bandaże wrzucamy do pojemników a następnie palimy).

KUCHNIA

1. Kiedy skaleczysz się przygotowując posiłek – zgłoś szefowi kuchni –skażonych produktów nie podajemy do spożycia.
2. Wyparzaj jajka, owoce.
3. Spożywaj przegotowaną wodę pitną, pasteryzowane mleko i inne produkty.

CODZIENNA HIGIENA

1. Dbaj o codzienną higienę osobistą.
2. Myj ręce przed posiłkami i po korzystaniu z toalet.
3. Stosuj sprzęt jednorazowy (maszynki do golenia) – nie pożyczaj ich nikomu ani nie korzystaj z czyjegoś sprzętu.

 

PAMIĘTAJ! ZAKAZIĆ SIĘ MOŻESZ:

– Drogą pokarmową, poprzez spożycie zakażonej wody, mleka, owoców.
– Poprzez kontakt z krwią (do zakażenia dojść może u fryzjera, podczas tatuażu, akupunktury, itp.).
– Drogą płciową (kontakty seksualne).
– Poprzez iniekcje dożylne.

 NIE ZAKAZISZ SIEBIE I INNYCH STOSUJĄC SIĘ DO PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA!!!

 

Załącznik nr 1: Regulamin Ośrodka „San Damiano”

Wstęp i określenie źródeł regulujących zasady życia w Ośrodku

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano” wykonuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Usługi świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Ośrodku „San Damiano” obowiązuje Karta Praw Pacjenta. Niniejszy regulamin jest podstawowym źródłem prawa wewnętrznego. Pozostałe źródła regulujące życie w Ośrodku „San Damiano” zawarte są w kontraktach na etapy i w standardach wykonywania funkcji. Bieżące ustalenia społeczności koordynowane są przez zarząd, a ekspertem w kwestii ustaleń jest Egzekutor. W Ośrodku obowiązuje Podstawowy Plan Dnia.

Zasady kardynalne

Każdy pacjent zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad:

 • Zasada abstynencji alkoholowej, narkotykowej i hazardowej
 • Zasada abstynencji seksualnej
 • Zasada niestosowania przemocy fizycznej
 • Zasada życzliwości

 

I Prawa pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności, godności i prywatności.
 2. Pacjent ma prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturalnych oraz przekonań religijnych.
 3. Pacjent ma prawo odmowy zgody na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej i innych kanałach informacyjnych Ośrodka.
 4. Pacjent ma prawo do kontaktu z lekarzem i uzyskania niezbędnej podstawowej pomocy medycznej w ramach możliwości Ośrodka.
 5. Pacjent ma prawo do kontaktu z terapeutą i uzyskania niezbędnej pomocy psychologicznej w problemach i trudnościach osobistych.
 6. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu i postępach w procesie leczenia.
 7. Pacjent ma prawo do zgody lub odmowy proponowanych świadczeń medycznych lub dodatkowych badań.
 8. Pacjent ma prawo wskazać kto może być informowany o stanie zdrowia, przebiegu terapii i wglądu w dokumentację medyczną.
 9. Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego stanu zdrowia, rozpoznania, rokowań, faktu jego leczenia i pobytu w Ośrodku, a także wszelkie informacje natury osobistej, pozostały poufne. Poufna informacja może być udzielona tylko w przypadku wyrażonej zgody pacjenta lub na żądanie uprawnionej instytucji.
 10. Pacjent ma prawo do kontaktu korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w trakcie całego pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent ma prawo do kontaktu telefonicznego z osobami bliskimi od etapu Domownika.
 12. Dopuszczalne jest korzystanie z własnego telefonu od etapu Starszego Domownika.
 13. Dopuszczalne jest korzystanie z laptopa oraz posiadania własnych pieniędzy od etapu Gospodarza.
 14. Pacjent ma prawo do uzyskania przepustki na czasowe opuszczenie Ośrodka w przypadkach ważnych spraw losowych lub też ze względu na osiąganie celów terapeutycznych.
 15. Pacjent ma prawo do zdeponowania pieniędzy w depozycie, na czas pozostawania w Ośrodku.

Jeśli te prawa lub też prawa wynikające z Karty Praw Pacjenta, są według pacjenta naruszane, może on zwrócić się ze skargą do osoby naruszającej jego prawa, a następnie do kierownictwa Ośrodka.

II Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent zobowiązany jest do zachowania pełnej abstynencji od alkoholu, leków (nieprzepisanych przez lekarza), narkotyków, gier hazardowych, palenia papierosów i kontaktów seksualnych.
 2. Pacjent jest zobowiązany do poddania się kontroli abstynencji, na każde żądanie personelu i Służby Ochrony Domostwa, o każdej porze dnia i nocy, a także do poddania kontroli rzeczy osobistych i kontroli osobistej, pod kątem posiadania środków odurzających, alkoholu, napojów energetycznych i innych.
 3. Pacjent ma obowiązek szanować tradycje i wartości Ośrodka.
 4. Pacjent jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych, w tym do zmiany etapu w czasie określonym przez kontrakt.
 5. Pacjent zobowiązany jest do wykonywania zadań terapeutycznych, w tym zadań korekcyjnych (tzw. dociążeń).
 6. Pacjent zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach, z których korzysta, zgodnie z zaleceniami personelu.
 7. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 8. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm współżycia, zarządzeń porządkowych i zaleceń personelu, zarządu Ośrodka i Służby Ochrony Domostwa. Obowiązuje zasada życzliwości i szacunku.
 9. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania Podstawowego Planu Dnia.
 10. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 23.00 – 6.00.
 11. Pacjent jest zobowiązany do poddania się niezbędnym badaniom lekarskim.
 12. Pacjent ma obowiązek odebrania wszystkich swoich rzeczy osobistych najpóźniej w okresie 1 tygodnia od wyjazdu z placówki.
 13. Pacjent ma obowiązek zgłaszać personelowi usterki mienia na terenie Ośrodka.
 14. W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

III Ograniczenia i nakazy

 1. Pacjent nie może wnosić, posiadać i zażywać w Ośrodku alkoholu, leków i suplementów niezleconych przez lekarza, napojów energetycznych oraz innych środków zmieniających świadomość, nie może również palić papierosów.
 2. Pacjent nie może opuszczać budynku Ośrodka w godzinach ciszy nocnej.
 3. Zabronione jest tworzenie bliskich, intymnych związków między pacjentami.
 4. Zabronione jest używanie agresji słownej i fizycznej wobec jakichkolwiek osób oraz prowadzenia rozmów o narkotykowej przeszłości. Trzy punkty karne za groźby wobec innych pacjentów skutkują rozwiązaniem kontraktu.
 5. Pacjent nie może samowolnie opuszczać terenu Ośrodka.
 6. Dopuszcza się dostarczanie żywności pacjentom przez osoby spoza Ośrodka, ale podlega ona kontroli Służby Ochrony Domostwa. Przetrzymywanie żywności w pokojach jest zabronione.
 7. Zabronione jest odwiedzanie pacjentów, bez zgody terapeuty lub kierownictwa Ośrodka.
 8. Zabronione jest nawiązywanie relacji biznesowych, oferowanie sobie wzajemnie pracy.
 9. Zabronione jest tworzenie relacji zależnościowych opartych o pożyczanie, darowanie sobie rzeczy bez wiedzy społeczności.
 10. Pacjent nie może zaparkować auta na czas terapii na terenie Ośrodka i miasta Chęciny.

IV Wypis z Ośrodka

Natychmiastowy wypis z Ośrodka następuje wskutek:

 1. Złamania zasady abstynencji od narkotyków, alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu.
 2. Opuszczenia Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego.
 3. Używania przemocy fizycznej.
 4. Utrzymywania kontaktów seksualnych.

Naruszenie pozostałych punktów regulaminu, powoduje rozpatrzenie sprawy przez zespół terapeutyczny, który po ustaleniu wszystkich okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o warunkach dalszego pobytu pacjenta w Ośrodku.

Decyzja kadry jest przedstawiana społeczności.

Kierownik Ośrodka może wprowadzić inne zarządzenia służące bezpieczeństwu i prawidłowemu funkcjonowaniu Ośrodka.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niezdeponowane, a utracone pieniądze i przedmioty.

 

Załącznik nr 2: Podstawowy Plan Dnia Ośrodka „San Damiano”

PONIEDZIAŁEK

6:00 – Pobudka

6:10 – 6:35 – Rozgrzewka

6:35 – 7:00 – Poranne porządki

7:00 – 7:20 – Odprawa

7:25 – Śniadanie

8:00 – 12:20 – Praca (Ergoterapia) / Zajęcia z duchowości / Grupy etapowe / Trening Umiejętności Społecznych i Radzenia Sobie ze Złością / Grupa teatralna / Grupy edukacyjne

12:35 – 13:45 – Obiad

14:00 – 17:00 – Społeczność Główna

17:30 – 17:45 – Medytacja

18:10 – 18:35 – Kolacja

18:35 – 23:00 – Czas wolny

23:00 – Cisza nocna

 WTOREK – NIEDZIELA

6:00 – Pobudka

6:10 – 6:35 – Rozgrzewka

6:35 – 7:00 – Poranne porządki

7:00 – 7:20 – Odprawa

7:25 – Śniadanie

8:00 – 14:00 – Praca (Ergoterapia) / Zajęcia z duchowości / grupy etapowe / Trening Umiejętności Społecznych i Radzenia Sobie ze Złością / Grupa Teatralna / Grupy edukacyjne

14:15 – 14:45 – Obiad

15:00 – 17:15 – Zajęcia sportowe / Zajęcia artystyczne / Grupy / Wieczorki / Czas wolny

17:30 – 17:45 – Medytacja

18:10 – 18:35 – Kolacja

19:00 – 21:00 – Dzielenia / Bilans / Wieczorki z planów leczenia / Integracja

21:00 – 23:00 – Czas wolny

23:00 / sobota 24:00 – Cisza nocna

Zarząd Otwarty – Soboty