Klauzula informacyjna RODO

Wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, przekazujemy podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Klasztoru Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) – dalej Klasztor Franciszkanów.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) adres korespondencyjny: ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny, adres email: terapia@franciszkanie.pl, telefon: 41 315 11 40.

[Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: terapia@franciszkanie.pl lub telefonicznie pod numerem: 41 315 11 40.

[Cel przetwarzania] Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.: w celu udzielenia świadczeń medycznych oraz zarządzania udzielaniem tych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na świadczenie medyczne, w przypadku procedur o wysokim ryzyku, zgoda jest wyrażona w formie pisemnej.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego. Podstawa prawna: Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2022.0.1876).

W celu realizacji świadczenia medycznego, Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej powierzone podwykonawcy w zakresie świadczenia usług laboratoryjnych.

[Odbiorcy] Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji umowy – firmy prowadzące obsługę organizacyjno-finansowo-księgowo-kadrową, kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną działalności Administratora, podmiot świadczący usługi informatyczne. Dodatkowo odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w przypadku, gdy pacjentem jest obcokrajowiec ubezpieczony w innym kraju, a korzystający z usług medycznych w Klasztorze Franciszkanów.

[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną – zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie.

[Prawa] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania.

Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

– z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również nie wpływa na ustawowe obowiązki i uprawnienia Administratora w zakresie przetwarzania danych pacjentów.

Niezależnie od podstawy przetwarzania przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.