Program terapii

Pobierz całościowy program terapii w formacie PDF

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” zaczął swoją działalność na podstawie kontraktu z NFZ w styczniu 2010 r. Hostel znajduje się w Chęcinach w województwie świętokrzyskim, 15 km od Kielc. W Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” udzielane są świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych (F11.2-F19.2, z wyłączeniem F17.2). Hostel wykonuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod resortowy 2726). Program post-rehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Obserwacja losów pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, była motywacją do stworzenia programu, który wspomoże start życiowy osób uzależnionych oraz umocni ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

 

CZAS TRWANIA 

Stosownie do potrzeb: do 12 miesięcy.

Liczba miejsc: 10 osób

 I. ZASADY PRZYJĘĆ

O przyjęcie do Hostelu można ubiegać się po spełnieniu następujących warunków:

1. Ukończenie leczenia w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, lub po ukończeniu terapii uzależnień w innych placówkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. W szczególnych przypadkach decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje kadra terapeutyczna.

2. E-skierowanie wystawione do placówki z kodem 2726 od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry.

Skierowanie należy wystawić do: Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wystawienia skierowania do placówki z kodem resortowym 2726.

3. Posiadanie dokumentacji osobistej potwierdzającej ukończenie terapii uzależnień oraz innej niezbędnej dokumentacji medycznej.

4. Uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia społecznego,

5. Przyjazd w terminie uzgodnionym wcześniej z terapeutą odpowiedzialnym za przyjęcia do Hostelu.

II. ZASADY POBYTU, REGULAMIN HOSTELU

Uczestnicy programu post-rehabilitacyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm wynikających z Regulaminu Hostelu:

1.Utrzymywanie abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających stan świadomości.

2. Na terenie ośrodka/hostelu nie mogą przebywać osoby pod wpływem substancji psychoaktywnych. Z Osobą będąca pod wpływem substancji psychoaktywnych zostanie natychmiastowo rozwiązany kontrakt i musi niezwłocznie opuścić teren ośrodka/hostelu po wcześniejszym oddaniu kluczy terapeucie lub służbie ochrony domostwa. Odbiór swoich rzeczy osobistych będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą.

3. Powstrzymywanie się od jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej.

4. Dyżurujący terapeuta oraz za jego poleceniem Służba Ochrony Domostwa „San Damiano” ma prawo do sprawdzenia każdego z mieszkańców Hostelu alkomatem lub testami na obecność substancji psychoaktywnych. W razie trudności z interpretacją testów pacjent może zostać wysłany na badania obecności narkotyków we krwi na własny koszt.

5. Pobyt w Hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z kadrą terapeutyczną Hostelu lub Ośrodka „San Damiano”.

6. Uczestnicy programu hostelowego mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach i innych formach oddziaływania przewidzianych programem bądź wprowadzonych przez zespół terapeutyczny. Wszelkie nieobecności powinny być uzgodnione z terapeutą.

7. Wszystkie osoby po przyjęciu do Hostelu są zobowiązane do podjęcia pracy lub nauki. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zaproponowanie i podjęcie (po zaakceptowaniu przez kadrę terapeutyczną) innej formy aktywności.

8. Wyjścia i powroty po 22.00 uzgadniane są z terapeutą dyżurującym.

9. Spotkania z gośćmi z zewnątrz uzgadniane są z terapeutą dyżurującym. Gości obowiązują takie same normy jak mieszkańców Hostelu.

10. Od uczestników programu oczekuje się postawy godnej mieszkańca Hostelu. Dotyczy to między innymi stosowania się do ogólnie przyjętych norm moralnych i zasad współżycia, właściwego zachowania czy też sposobu wysławiania się.

11. Przebywający w Hostelu zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.

12. W Hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. prądu, wody, dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Hostelu, Ośrodka i prywatnej.

13. Na terenie Hostelu i całego Klasztoru obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

14. Wszystkich pacjentów Hostelu obowiązuje tajemnica związana z terapią innych pacjentów.

15. Na terenie Hostelu obowiązuje abstynencja seksualna.

16. Mieszkańcy Hostelu podporządkowują się normom i zasadom ustalonym przez społeczność Hostelu.

17. Każdego mieszkańca Hostelu obowiązuje przestrzeganie norm i zasad zgodnych z prawem.

Naruszanie regulaminu wiąże się z otrzymaniem punktu karnego lub rozwiązaniem kontraktu. (maksymalnie 2 punkty karne, które można zredukować po ustaleniu z terapeutą) Otrzymanie 3 punktu karnego wiąże się z rozwiązaniem kontraktu z pacjentem.  

III. DZIAŁANIA:

 • Terapia indywidualna,
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych,
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupy hostelowej,
 • Grupa zapobiegania nawrotom,
 • Nabywanie umiejętności psychospołecznych,
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupy NA, AA
 • Poradnictwo duchowe,
 • Poradnictwo rodzinne,
 • Inne zajęcia wynikające z potrzeb mieszkańców hostelu (np. grupa dla kobiet),
 • Motywowanie do podjęcia pracy zawodowej,
 • Motywowanie do uzupełnianie wykształcenia (szkolenia zawodowe, kursy doszkalające, etc.),
 • Motywowanie zgromadzenia środków potrzebnych przy opuszczeniu placówki,
 • Motywowanie i pomoc w wyborze miejsca zamieszkania po pobycie na hostelu.
 • Pomoc w dopełnieniu formalności urzędowych,
 • Motywowanie do podjęcia podstawowych ról społecznych w warunkach realnego życia.

 

IV. DODATKOWE DZIAŁANIA

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej
 • Doradztwo i konsultacje indywidualne
 • Doradztwo socjalne i prawne
 • Doradztwo zawodowe
 • Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji
 • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

V. ODBIORCY PROGRAMU:

Osoby dorosłe od 18. r. ż. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, kierowani z ośrodków terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej utrzymujący abstynencję od substancji psychoaktywnych.

KONTAKT

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt w godzinach 8-15. Osoba odpowiedzialna za przyjęcia: Rafał Możdżan.

 • tel.       694 82 77 29
 • email: hostelrivotorto@gmail.com