Działalność Franciszkanów w Chęcinach

Działalność Franciszkanów w Chęcinach wyraża się poprzez realizowany na miejscu Projekt „Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień”, którego celem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz udzielanie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym, uzależnionym oraz rodzinom. Cel realizowany jest poprzez prowadzoną przez Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) działalność leczniczą (Ośrodek „San Damiano”, Hostele w Chęcinach i Połańcu, Poradnie w Chęcinach i Połańcu), poprzez prowadzone świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne  prowadzone w szkołach, w trakcie wyjazdów do grup parafialnych i rekolekcji,  wyjazdów integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz pacjentów. Na miejscu działa również  Stowarzyszenie PADRE, założone przez grupę przyjaciół i wolontariuszy zaangażowanych w działalność Klasztoru.

Komórki organizacyjne Klasztoru Franciszkanów (podmiotu leczniczego):

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, Chęciny

Program podstawowy, stacjonarny i koedukacyjny trwający od 6 do 12 miesięcy dla dorosłych, uzależnionych od narkotyków i leków.

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”, Chęciny

Program postrehabilitacyjny, stacjonarny i koedukacyjny dla dorosłych, z możliwością przebywania do 12 miesięcy.

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”, Połaniec

Program postrehabilitacyjny, stacjonarny i koedukacyjny dla dorosłych, z możliwością przebywania do 6 miesięcy.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Chęciny

Leczenie uzależnień od narkotyków, leków, hazardu, terapia osób współuzależnionych.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”, Połaniec

Leczenie uzależnień od narkotyków, leków, hazardu, terapia osób współuzależnionych.

Poradnia Leczenia Uzależnień, Chęciny

Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, terapia osób współuzależnionych.

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Chęciny

Dla osób do 18 roku życia. Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, terapia osób współuzależnionych.

Poradnia Leczenia Uzależnień „Wspólnota”, Połaniec

Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, terapia osób współuzależnionych.

Pracę kadry terapeutycznej nadzorują superwizorzy rekomendowani przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.