„WSPÓLNOTA” – Program terapii

 

Program Rehabilitacyjny

 

polaniec2WSTĘP

Hostel dla uzależnionych od alkoholu w Połańcu jest oddziałem Ośrodka „San Damiano” w Chęcinach. Misją Hostelu „Wspólnota” jest wsparcie osób dorosłych uzależnionych od alkoholu w powrocie do samodzielnego trzeźwego życia.

ZAŁOŻENIA

Program rehabilitacyjny skierowany do dorosłych pacjentów, którzy zakończyli podstawową terapię (posiadają podstawową wiedzę dotyczącą siebie i własnej choroby) oraz stwierdzono, że nie jest wymagane podjęcie terapii w warunkach oddziału zamkniętego. Hostel ma charakter leczenia pozaszpitalnego. Hostel „Wspólnota” przez różne formy prowadzonej terapii umożliwia pacjentom utrwalenie motywacji do trzeźwego życia oraz powrót do środowiska (ukończenie szkoleń, poszukanie pracy i przyszłego miejsca zamieszkania).

CEL

Celem realizowanego programu jest utrwalenie motywacji osoby uzależnionej w trzeźwości.

FORMY REALIZACJI

Cel realizowany jest przez umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu podjęcia pogłębionej terapii, związanej z problemami osobistymi. Osoby podejmujące terapię w Hostelu tworzą Społeczność – Wspólnotę, aby nawzajem pomagać sobie w powrocie do trzeźwego życia.

Osoba może ubiegać się o pobyt w Hostelu po uprzednim zgłoszeniu (wpisaniu się na listę w kolejce oczekujących), konsultacji z terapeutą i uzgodnieniu terminu przyjazdu. Osoba zgłaszająca się do Hostelu powinna być trzeźwa – brak trzeźwości lub brak zgody zgłaszającego się pacjenta na badanie alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych powoduje odmowę przyjęcia do Hostelu. Przyjmowany pacjent musi wyrazić zgodę na podjęcie terapii i zasady opisane w kontrakcie.

REGULAMIN

 1. Zachowuję abstynencję od alkoholu i środków psychoaktywnych (wyrażam zgodę na badanie mnie alkomatem i testami na obecność środków psychoaktywnych)
 2. Nie palę tytoniu w budynku Hostelu i na jego balkonach.
 3. Angażuję się w terapię
 4. Zachowuję abstynencję seksualną, nie wchodzę w bliskie relacje partnerskie z innymi pacjentami Hostelu
 5. Zachowuję tajemnicę związaną z terapią innych pacjentów (nie ujawniam osobom postronnym sprawzwiązanych z terapią)
 6. Nie stosuję agresji fizycznej i słownej (m.in. zakaz używania wulgaryzmów)
 7. Realizuję program pobytu
 8. Przepustki i powroty po 22.00 uzgadniam z terapeutą prowadzącym
 9. Spotkania z gośćmi organizuję po uzyskaniu zgody terapeuty prowadzącego
 10. Oszczędzam (wodę, energię, co) i odpowiadam finansowo za dokonane zniszczenia
 11. Nie kradnę
 12. Zachowuję higienę osobistą i miejsca
 13. Uzgadniam chęć wizyty u lekarza lub w zakładach opieki zdrowotnej
 14. Podejmuję wyznaczone dyżury w Hostelu
 15. Dbam o dobre imię Społeczności Hostelu (trudne sprawy i problemy rozwiązuję na miejscu)
 16. Podporządkowuję się normom i zasadom ustalonym przez Społeczność Hostelu.

Naruszenie regulaminu wiąże się z rozwiązaniem kontraktu i niezwłocznym opuszczeniem Hostelu.

CZAS POBYTU

Kontrakt podpisywany jest na czas do 3 miesięcy.

Osoba może starać się o podpisanie kontraktu kolejny raz do 3 miesięcy – o ile realizuje program terapii oraz zachowuje regulamin i zasady obowiązujące w Hostelu. O przedłużeniu kontraktu decyduje terapeuta prowadzący i kadra oraz opinie wyraża Społeczność Hostelu.

Chęć przedłużenia kontraktu zgłasza się terapeucie prowadzącemu na miesiąc przed zakończeniem kontraktu. Łączny czas pobytu – do 6 miesięcy

PROGRAM POBYTU:

1 MIESIĄC – pacjent angażuje się w wyznaczane prace przy Hostelu (ergoterapia), uczy się organizować czas wolny, uczestniczy w profilowanym programie psychoterapii uzależnień, porządkuje własne sprawy administracyjne, prawne, zdrowotne i rodzinne, poszukuje pracy, tworzy z terapeutą osobisty plan terapii.

2-3 MIESIĄC – pacjent realizuje osobisty plan terapii, podejmuje pracę na zewnątrz Hostelu, indywidualnie planuje dzień i obowiązki (jeśli pacjent wykazuje motywację do podjęcia terapii może starać się o przedłużenie kontraktu na pozostałe miesiące).

4-6 MIESIĄC – pacjent realizuje osobisty planu terapii, planuje i organizuje życie poza Hostelem.

 

PROFILOWANY PROGRAM TERAPII Z SYSTEMATYCZNĄ PSYCHOTERAPIĄ GRUPOWĄ I INDYWIDUALNĄ

WSTĘP

Profilowany program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową powstał w związku z potrzebą wspierania pacjentów Hostelu w zachowywaniu abstynencji i rozwoju w kierunku trzeźwego stylu życia.

ZAŁOŻENIA

Choroba alkoholowa ma swoje źródło w różnych cechach o charakterze psychospołecznym. Ważnym w trwaniu w abstynencji i radzeniu sobie z sytuacjami prowadzącymi do nawrotów choroby jest pogłębianie znajomości siebie, rozwój emocjonalny i duchowy oraz zdolność poszukiwania pomocy u innych.

CEL

Celem profilowanego programu terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową jest pogłębienie znajomości siebie, mechanizmów prowadzących poszczególnych pacjentów do choroby alkoholowej i jej nawrotów oraz umiejętność szukania pomocy.

FORMY REALIZACJI

I. Zajęcia obowiązkowe:

UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH SPOŁECZNOŚCI

Cotygodniowe spotkania grupy hostelowej są poprzedzone zebraniem kadry. Spotkanie ma charakter dzielenia się – podsumowania tygodnia. Grupa hostelowa zbiera się w celu uporządkowania bieżących spraw związanych z Hostelem i funkcjonowaniem jego mieszkańców.

TERAPIA GRUPOWA

Raz w tygodniu odbywa się psychoterapia grupowa – czas trwania 1,5 godz.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z TERAPEUTĄ

Pacjent zobowiązuje się do spotkań z terapeutą prowadzącym przynajmniej raz w tygodniu. Przy pomocy terapeuty tworzy indywidualny plan terapii oraz podejmuje psychoterapię indywidualną.

WARSZTATY Z DUCHOWOŚCI

Raz w tygodniu odbywają się obowiązkowe warsztaty z duchowości. Prowadzone warsztaty mają charakter terapii grupowej. Ich celem jest rozwój osobisty, pogłębienie znajomości siebie (wartości, potrzeby, pragnienia, uczucia, zasoby osobowościowe i psychospołeczne).

II. Zajęcia uzupełniające

Spotkania grupy biblijnej, dyskusyjny klub filmowy, inne zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty, rekolekcje, raz w tygodniu mityngi AA poza Hostelem.

 

 

PROGRAM AKTYWIZACJI ŻYCIOWEJ

 

WSTĘP

Program aktywizacji życiowej stanowi integralną część programu rehabilitacyjnego dla pacjentów Hostelu. Realizacja programu jest omawiana na zebraniach kadry i cotygodniowych spotkaniach grupy hostelowej.

ZAŁOŻENIA

Spora grupa pacjentów uzależnionych od alkoholu ma trudność w samodzielnym organizowaniu i planowaniu życia. Brak podstawowych umiejętności związanych z samoobsługą, brak stałej pracy, nastawienie roszczeniowe wobec innych, bierność w realizowaniu życiowych zadań i niezaradność życiowa – są motywem powrotu do nałogowego używania alkoholu.

CEL

Celem programu aktywizacji życiowej jest pomoc pacjentom w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami oraz zmiana funkcjonowania pacjenta.

FORMY REALIZACJI

 • Nauka samoobsługi

Nauka samoobsługi ma przygotować pacjentów do lepszego funkcjonowania w codziennych sytuacjach życiowych. Pacjenci uczą się prac związanych z planowaniem zakupów, z przygotowywaniem posiłków, praniem, sprzątaniem, dbaniem o otoczenie domu, planowaniem własnych wydatków.
Przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie
Pacjenci uczą się oszczędności i planowania własnych wydatków; muszą wypracować finanse na część własnego utrzymania: dodatkowe wyżywienie (zgodnie z indywidualnymi preferencjami), kosmetyki, odzież, detergenty, wyjazdy, itp.

 • Nauka poszukiwania pracy

W sytuacji różnych trudności związanych z poszukiwaniem pracy akcent położony jest na pisanie CV, przygotowywanie się do obycia rozmów kwalifikacyjnych, rozpoznawanie własnych preferencji zawodowych, rzeczywiste poszukiwanie miejsca pracy.

 • Przepustki

Ważnym dla pacjentów jest nawiązywanie zdrowych relacji z rodziną i osobami bliskimi. W tym celu wykorzystywane są przepustki. Wyjazdy na przepustki, ich cel uzgadniane są z terapeutą prowadzącym oraz przedstawiane na zebraniach grupy hostelowej. Na grupie hostelowej omawiany jest także przebieg zrealizowanej przepustki.