Rivotorto – program terapii

 

W styczniu br. zakontraktowaliśmy Hostel „RIVOTORTO” z NFZ w Chęcinach w województwie świętokrzyskim, 15 km od Kielc. Program postrehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Obserwacja losów pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, była dla nas motywacją do stworzenia programu, który wspomoże start życiowy osób uzależnionych oraz umocni ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

CZAS TRWANIA

Stosownie do potrzeb – od 6 do 12 m-cy. Liczba miejsc: 10 osób

 

REGULAMIN HOSTELU

I.ZASADY PRZYJĘĆ

1. O przyjęcie do hostelu można ubiegać się po spełnieniu następujących warunków:

a) ukończenie leczenia w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, przedstawienie skierowania z tego ośrodka rehabilitacyjnego (lub podobnego specjalistycznego zakładu ochrony zdrowia) wraz z opinią (rekomendacją),
b) skierowanie od lekarza,
c) posiadanie dokumentacji osobistej (dowód osobisty i inne) oraz niezbędnej dokumentacji medycznej,
d) uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia społecznego,
e) przyjazd w terminie uzgodnionym wcześniej z terapeutą odpowiedzialnym za przyjęcia do hostelu .

2. Decyzje o przyjęciu podejmuje kierownik ośrodka lub upoważniony przez niego pracownik.

II.ZASADY POBYTU

Uczestnicy programu postrehabilitacyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm:

 1. Utrzymywanie abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających stan świadomości.
 2. Powstrzymywanie się od jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej.
 3. Dyżurujący terapeuta ma prawo do sprawdzenia każdego z mieszkańców hostelu alkomatem lub testami na obecność substancji psychoaktywnych.
 4. Pobyt w hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z kadrą terapeutyczną Ośrodka.
 5. Uczestnicy programu hostelowego mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach i innych formach oddziaływania przewidzianych programem bądź wprowadzonych przez zespół terapeutyczny .
 6. Wszystkie osoby po przyjęciu do hostelu są zobowiązane do podjęcia pracy lub nauki. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zaproponowanie i podjęcie (po zaakceptowaniu przez kadrę terapeutyczną) innej formy aktywności.
 7. Wyjścia i powroty po 22.00 uzgadniane są z terapeutą dyżurującym.
 8. Spotkania z gośćmi z zewnątrz uzgadniane są z terapeutą dyżurującym. Gości obowiązują takie same normy jak mieszkańców hostelu.
 9. Od uczestników programu oczekuje się postawy godnej hostelowicza. Dotyczy to między innymi stosowania się do ogólnie przyjętych norm moralnych i zasad współżycia,właściwego zachowania czy też sposobu wysławiania się.
 10. Przebywający w hostelu zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.
 11. W hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. światła, dbania o wyposażenie)oraz zasada poszanowania każdej własności – hostelu i prywatnej.
 12. Każdy podporządkowuje się normom i zasadom ustalonym przez społeczność hostelu.
 13. Naruszanie regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania kontraktu.

DZIAŁANIA:

 • Terapia indywidualna,
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych,
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupy hostelowej,
 • Grupa zapobiegania nawrotom,
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupy NA,
 • Poradnictwo duchowe,
 • Poradnictwo rodzinne,
 • Inne zajęcia wynikające z potrzeb mieszkańców hostelu (np. grupa dla kobiet)
 • Podjęcie pracy zawodowej,
 • Uzupełnianie wykształcenia (szkolenia zawodowe, kursy doszkalające, etc.),
 • Zgromadzenie środków potrzebnych przy opuszczeniu placówki,
 • Wybór miejsca zamieszkania i wynajem mieszkania,
 • Dopełnienie formalności urzędowych.
 • Podjęcie podstawowych ról społecznych w warunkach realnego życia.
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej
 • Doradztwo i konsultacje indywidualne
 • Doradztwo socjalne i prawne
 • Doradztwo zawodowe
 • Podnoszenie poziomu edukacji
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

ODBIORCY PROGRAMU:

Osoby dorosłe od 18 do 37 roku życia. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, kierowani z ośrodków terapii długo i średnioterminowej, utrzymujący abstynencję od substancji psychoaktywnych.

 

KONTAKT

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt w godzinach 8-15.
Osoba odpowiedzialna za przyjęcia to Rafał Możdżan.
 • tel.       694 82 77 29
 • email:  hostelrivotorto@gmail.com