Rivotorto – program terapii

 

Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” zaczął swoją działalność na podstawie kontraktu z NFZ w styczniu 2010 r. Hostel znajduje się w Chęcinach w województwie świętokrzyskim, 15 km od Kielc. W Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO” udzielane są świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych (F11.2-F19.2, z wyłączeniem F17.2). Hostel wykonuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod resortowy 2726). Program post-rehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Obserwacja losów pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, była motywacją do stworzenia programu, który wspomoże start życiowy osób uzależnionych oraz umocni ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

 

CZAS TRWANIA 

Stosownie do potrzeb: od 6 do 12 m-cy.

Liczba miejsc: 10 osób

 I. ZASADY PRZYJĘĆ

 1. O przyjęcie do Hostelu można ubiegać się po spełnieniu następujących warunków:
 2. ukończenie leczenia w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”, lub po ukończeniu terapii uzależnień w innych placówkach,
 3. posiadanie skierowania od lekarza,
 4. posiadanie dokumentacji osobistej (dowód osobisty i inne) oraz niezbędnej dokumentacji medycznej,
 5. uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia społecznego,
 6. przyjazd w terminie uzgodnionym wcześniej z terapeutą odpowiedzialnym za przyjęcia do Hostelu.
 7. Decyzje o przyjęciu podejmuje terapeuta.

 

II. ZASADY POBYTU, REGULAMIN HOSTELU

Uczestnicy programu post-rehabilitacyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm wynikających z Regulaminu Hostelu:

 1. Utrzymywanie abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających stan świadomości.
 2. Powstrzymywanie się od jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej.
 3. Dyżurujący terapeuta oraz za jego poleceniem Służba Ochrony Domostwa San Damiano ma prawo do sprawdzenia każdego z mieszkańców Hostelu alkomatem lub testami na obecność substancji psychoaktywnych.
 4. Pobyt w Hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z kadrą terapeutyczną Hostelu lub Ośrodka.
 5. Uczestnicy programu hostelowego mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach i innych formach oddziaływania przewidzianych programem bądź wprowadzonych przez zespół terapeutyczny. Wszelkie nieobecności powinny być uzgodnione z terapeutą.
 6. Wszystkie osoby po przyjęciu do Hostelu są zobowiązane do podjęcia pracy lub nauki. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zaproponowanie i podjęcie (po zaakceptowaniu przez kadrę terapeutyczną) innej formy aktywności.
 7. Wyjścia i powroty po 22.00 uzgadniane są z terapeutą dyżurującym.
 8. Spotkania z gośćmi z zewnątrz uzgadniane są z terapeutą dyżurującym. Gości obowiązują takie same normy jak mieszkańców Hostelu.
 9. Od uczestników programu oczekuje się postawy godnej mieszkańca Hostelu. Dotyczy to między innymi stosowania się do ogólnie przyjętych norm moralnych i zasad współżycia, właściwego zachowania czy też sposobu wysławiania się.
 10. Przebywający w Hostelu zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.
 11. W Hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. prądu, wody, dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Hostelu, Ośrodka i prywatnej.
 12. Na terenie Hostelu i całego Klasztoru obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 13. Wszystkich pacjentów Hostelu obowiązuje tajemnica związana z terapią innych pacjentów.
 14. Na terenie Hostelu obowiązuje abstynencja seksualna.
 15. Mieszkańcy Hostelu podporządkowują się normom i zasadom ustalonym przez społeczność Hostelu.
 16. Każdego mieszkańca Hostelu obowiązuje przestrzeganie norm i zasad zgodnych z prawem.

Naruszanie regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania kontraktu.

 

III. DZIAŁANIA:

 • Terapia indywidualna,
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych,
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupy hostelowej,
 • Grupa zapobiegania nawrotom,
 • Nabywanie umiejętności psychospołecznych,
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupy NA,
 • Poradnictwo duchowe,
 • Poradnictwo rodzinne,
 • Inne zajęcia wynikające z potrzeb mieszkańców hostelu (np. grupa dla kobiet),
 • Podjęcie pracy zawodowej,
 • Uzupełnianie wykształcenia (szkolenia zawodowe, kursy doszkalające, etc.),
 • Zgromadzenie środków potrzebnych przy opuszczeniu placówki,
 • Wybór miejsca zamieszkania i wynajem mieszkania,
 • Dopełnienie formalności urzędowych,
 • Podjęcie podstawowych ról społecznych w warunkach realnego życia.

 

 IV. DODATKOWE DZIAŁANIA

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej
 • Doradztwo i konsultacje indywidualne
 • Doradztwo socjalne i prawne
 • Doradztwo zawodowe
 • Podnoszenie poziomu edukacji
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 V. ODBIORCY PROGRAMU:

Osoby dorosłe od 18 do 40 roku życia z możliwością poszerzenia grupy wiekowej. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, kierowani z ośrodków terapii długo, średnioterminowej jak i krótkoterminowej utrzymujący abstynencję od substancji psychoaktywnych.

 

KONTAKT

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt w godzinach 8-15.
Osoba odpowiedzialna za przyjęcia to Rafał Możdżan.
 • tel.       694 82 77 29
 • email:  hostelrivotorto@gmail.com