Obowiązek informacyjny

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny, tel. 41/315-11-40, e-mail: terapia@franciszkanie.pl (dalej: Administrator).
  2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń medycznych oraz zarządzania udzielaniem tych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na świadczenie medyczne, w przypadku procedur medycznych o wysokim ryzyku, zgoda jest wyrażona w formie pisemnej i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji świadczenia medycznego.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego. Podstawa prawna: Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).
  4. W celu realizacji świadczenia medycznego, Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej powierzone podwykonawcy w zakresie świadczenia usług laboratoryjnych.
  5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji celu umowy – firmy prowadzące obsługę organizacyjno-finansowo-księgowo-kadrową, kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną działalności Administratora, podmiot świadczący usługi informatyczne. Dodatkowo odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Dotyczy to pacjentów (obcokrajowców), ubezpieczonych w innym kraju a korzystających z usług medycznych w Klasztorze Franciszkanów.
  7. Dane osobowe, zebrane w związku z udzielaniem świadczeń medycznych będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej tj. okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również nie wpływa na ustawowe obowiązki i uprawnienia Administratora w zakresie przetwarzania danych pracowników.
  10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.